REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ POS POLAND SP. Z O. O. OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Treść Regulaminu określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Poster dostępnej pod domeną www.joinposter.com, w tym uprawnienia i obowiązki użytkowników. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Administratora.
 2. Administratorem jest Pos Poland Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Podole 60, 30–394 Kraków, NIP: 6772406662, REGON: 365115200, KRS: 0000631380, o kapitale zakładowym 5.000 zł (pięć tysięcy zł).
 3. Poster oznacza aplikację do prowadzenia rachunkowości w kawiarni, sklepie, restauracji, etc.
 4. Przed skorzystaniem z usługi Poster należy zapoznać się z treścią poniższego regulaminu, który dostępny jest na stronie www.joinposter.com. Korzystający z usługi Poster zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień poniższego Regulaminu.
 5. Korzystając z usługi Poster Usługobiorca musi korzystać z urządzenia (np. tablet, komputera, itp.), które spełnia określone wymagania techniczne. Minimalne wymagania techniczne zostały podane w części III Regulaminu.
 6. Podczas korzystania z usługi Poster Administrator zapewnia bieżące wsparcie Usługobiorcom, polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić niezwłocznie albo w czasie późniejszym, jeśli jej natychmiastowe udzielenie jest niemożliwe.
 7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin na stronie internetowej www.joinposter.com. Usługobiorca przed skorzystaniem z usługi ma możliwość nieodpłatnego pobrania Regulaminu ze strony Usługodawcy www.joinposter.com.
 8. Usługi są świadczone przez Usługodawcę na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca - Pos Poland Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Salwatorska 14 lok. nr 310A, 30 – 109 Kraków, NIP: 6772406662, REGON: 365115200, KRS: 0000631380, o kapitale zakładowym 5.000 zł (pięć tysięcy zł).
 3. Usługa – aplikacja Poster dostarczana przez Usługodawcę Usługobiorcom.
 4. Administrator – Usługodawca
 5. Administrator- Partner
 6. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, który ma zamiar skorzystać z usługi świadczonej przez Usługodawcę a do skorzystania z której wymagana jest rejestracja.
 7. Konto – dostępne dla Usługobiorcy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Usługodawca i Usługobiorca.
 10. Cookies – tzw. ciasteczka, małe pliki, które nie są szkodliwe dla Usługobiorcy, jego komputera oraz danych. Stanowią element techniczny, który przechowuje identyfikator sesji zalogowanych Usługobiorcy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe, jeżeli Usługobiorca posiada:
  • a) urządzenie (np. tablet, komputer) z dostępem do Internetu i urządzenie spełnia następujące minimalne wymagania:
   • — iOS – iPad 3, albo nowszy;
   • — Android – wersja 4.4 albo nowsza oraz min. 2G RAM i 7”;
   • — Windows 8 albo nowszy, 2GB RAM, procesor 1.5 Ghz
  • b) włączoną obsługę plików cookies
 2. Administrator pomaga Usługobiorcom rozwiązywać zgłaszane problemy techniczne według kolejności ich wpływu.

IV. REJESTRACJA

 1. Usługobiorca zakładając konto w Serwisie nie ponosi żadnej opłaty. Procedura rejestracyjna jest bezpłatna.
 2. Usługobiorca zakłada konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać wszystkie dane wymienione w formularzu rejestracyjnym.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane muszą być aktualne i prawdziwe. Tylko podanie aktualnych i prawdziwych danych umożliwia założenie konta i korzystanie z Usługi.
 4. Po założeniu konta zgodnie z procedurą rejestracyjną Usługobiorca musi je aktywować.
 5. Usługodawca umożliwia przypomnienie Usługobiorcy danych do zalogowania. W tym celu Usługobiorca powinien wejść w zakładkę „Zaloguj się”, kliknąć „Zapomniałeś hasła?” i wypełnić wymagane pola.
 6. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny i wysyłając go do Usługodawcy oświadcza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich.

V. KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza założy dla Usługobiorcy Konto, które będzie zawierało dane podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma możliwość aktualizacji oraz zmiany podanych danych.
 2. Nazwa Konta jest dowolnie obrana przez Usługobiorcę i nie może naruszać praw osób trzecich. Nazwa Konta nie może być obraźliwa ani nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Konta bądź jego nazwy do Usługodawcy, Usługodawca w ciągu 24 godzin poinformuje Usługobiorcę o treści roszczenia.
 3. Usługodawca odmówi założenia Konta dla Usługobiorcy jeżeli Konto o podanej nazwie istnieje już i nie jest możliwym stworzenie drugiego Konta, które nie wprowadzałoby w błąd, co do osoby Usługobiorcy. Usługodawca odmówi założenia Konta jeżeli jest ono niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, bądź narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługodawca o odmowie utworzenia Konta poinformuje Usługobiorcę w ciągu 24 godzin podając przyczynę odmowy. Usługobiorca ma możliwość usunięcia naruszeń wymienionych w pkt. 3, w takim przypadku po otrzymaniu informacji od Usługobiorcy o usunięciu naruszeń Usługodawca założy Konto.
 5. Tylko Usługobiorca posiadający Konto może z niego korzystać. Jeżeli udostępni dane umożliwiające zalogowanie się do Konta osobom trzecim, to odpowiada za ich działanie i zaniechanie.

VI. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza założy dla Usługobiorcy Konto, które będzie zawierało dane podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma możliwość aktualizacji oraz zmiany podanych danych.
 2. Nazwa Konta jest dowolnie obrana przez Usługobiorcę i nie może naruszać praw osób trzecich. Nazwa Konta nie może być obraźliwa ani nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Konta bądź jego nazwy do Usługodawcy, Usługodawca w ciągu 24 godzin poinformuje Usługobiorcę o treści roszczenia.
 3. Usługodawca odmówi założenia Konta dla Usługobiorcy jeżeli Konto o podanej nazwie istnieje już i nie jest możliwym stworzenie drugiego Konta, które nie wprowadzałoby w błąd, co do osoby Usługobiorcy. Usługodawca odmówi założenia Konta jeżeli jest ono niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, bądź narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługodawca o odmowie utworzenia Konta poinformuje Usługobiorcę w ciągu 24 godzin podając przyczynę odmowy. Usługobiorca ma możliwość usunięcia naruszeń wymienionych w pkt. 3, w takim przypadku po otrzymaniu informacji od Usługobiorcy o usunięciu naruszeń Usługodawca założy Konto.
 5. Tylko Usługobiorca posiadający Konto może z niego korzystać. Jeżeli udostępni dane umożliwiające zalogowanie się do Konta osobom trzecim, to odpowiada za ich działanie i zaniechanie.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODACY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z jej modyfikacją,
  • b) wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi,
  • c) zaprzestania świadczenia Usługi i skasowania konta Usługobiorcy w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usługi jest niemożliwe z winy Usługobiorcy,
 3. Usługodawca w ramach bezpłatnego dostępu do Usługi o której mowa w pkt. VIII ust. 1 Regulaminu zapewni Usługobiorcy bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z Usługi.
 4. W przypadku, gdyby bezpłatne szkolenie o którym mowa w pkt. VII ust. 3 Regulaminu okaże się niewystarczające, to Usługodawca na życzenie Usługobiorcy przygotuje dla niego płatne dedykowane szkolenie dotyczące korzystania z Usługi, przy czym jego zakres oraz cena zostaną uprzednio ustalone przez Usługobiorcę i Usługodawcę.
 5. Usługodawca na życzenie Usługobiorcy spersonalizuje Usługę zgodnie z jego wymaganiami. Personalizacja Usługi nie wchodzi w zakres abonamentów, o których mowa w cenniku i jest każdorazowo uprzednio wyceniana.
 6. Przez cały okres świadczenia Usługi Usługodawca oferuje nieodpłatną pomoc techniczną. W celu skorzystania z niej Usługobiorcy powinni kontaktować się z Usługodawcą pod numerem tel. (22) 116 86 41 albo mailowo pod adresem poland@joinposter.com.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Usługobiorca ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia wszelkich awarii Usługi, które uniemożliwią bądź utrudniają prawidłowe korzystanie z niej. Usługodawca po otrzymaniu informacji od Usługobiorcy o awarii powinien niezwłocznie usunąć wszelkie usterki. Jednakże w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Usługodawca określi termin w którym usunie awarię, termin nie będzie przekraczał 3 dni roboczych.
 9. Obowiązkiem Usługobiorcy jest informowanie Usługodawcy o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Usługi, które zauważy podczas korzystania z niej.
 10. Usługobiorca nie może podejmować działań, które mogłyby utrudnić bądź wstrzymać działanie Usługi.
 11. Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązani są przestrzegać ochrony praw autorskich zgodnie z treścią przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca korzysta z Usługi bezpłatnie przez okres pierwszych 15 (piętnastu) dni liczonych od założenia Konta. Na 7 (siedem) dni przed upływem bezpłatnego okresu otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres e-mail informację o możliwości dalszego odpłatnego korzystania z Usługi zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.joinposter.com.
 2. Cennik zawiera szczegółowe zestawienie oferowanych abonamentów oraz ich cenę. Usługę można wykupić na okresy miesięczne, albo na okres 1 (jednego) roku. Płatność za Usługę bez względu na wybór czasu jej trwania – miesięczna czy roczna – następuje z góry za wybrany okres korzystania. W przypadku rezygnacji z Usługi po jej opłaceniu, uiszczona i należna Usługodawcy kwota nie jest zwracana.
 3. Faktura vat zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zakładaniu Konta. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury vat drogą elektroniczną bez podpisu Usługodawcy.

IX. REKLAMACJE

 1. Każdy Usługobiorca może złożyć reklamację w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Dokonując zgłoszenie reklamacyjnego Usługobiorca jest zobowiązany podać co najmniej:
  • a) swoje dane umożliwiające zidentyfikowanie jego Konta;
  • b) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację po jej rozpatrzeniu (jeżeli jest inny niż adres e-mail podany przy rejestracji);
  • c) zakres reklamacji, Usługobiorca powinien wskazać przedmiot reklamacji, tak aby jej rozpatrzenie było możliwe. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z pytaniami, które będą miały na celu doprecyzowanie treści reklamacji;
  • d) podpis
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poland@joinposter.com, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja”.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy jej rozpatrzenie wymaga wiadomości specjalnych albo napotyka przeszkody niezależne od Usługodawcy. W każdym przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji podając mu przyczyny wydłużenia czasu jej rozpatrzenia.

X. ZMIANA REGULAMINU

 1. Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniona przez Administratora. Zamiany będą publikowane na stronie Serwisu w postaci ujednoliconego tekstu. O zmianie regulaminu Usługobiorca będzie poinformowany na stronie www.joinposter.com, a także otrzyma wiadomość drogą e-mail z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o mającej wejść w życie zmianie Regulaminu, bądź po zapoznaniu się z informacją o zmianie Regulaminu, która została zamieszczona na ww. stronie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią mających wejść w życie zmian. Upływ wskazanego w ust. 1 terminu i korzystanie z Usługi oznacza bezwarunkową akceptację zmian.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie będzie akceptował mających wejść w życie zmian w Regulaminie powinien powstrzymać się od logowania i powiadomić o tym niezwłocznie Administratora wysyłając e-mail na adres poland@joinposter.com wpisując w tytule wiadomości „rezygnacja”.
 4. Oświadczenie Usługobiorcy o którym mowa w ust. 3 powinno dojść do Administratora najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie nie dotrze we wskazanym wyżej terminie, oznacza to, że Usługobiorca zaakceptował treść zmienionego Regulaminu.
 5. Niezaakceptowanie zmienionego Regulaminu pociąga za sobą usunięcie Konta Usługobiorcy.
 6. Po usunięciu Konta Usługobiorca może ponownie założyć nowe Konto postępując zgodnie procedurą rejestracyjną.
 7. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.joinposter.com.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?
Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie. Nie pokazuj więcej tego komunikatu