REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ POS POLAND SP. Z O. O. OBOWIĄZUJE OD 24 WRZEŚNIA 2018 ROKU

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Treść Regulaminu określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Poster dostępnej pod domeną www.joinposter.com, w tym uprawnienia i obowiązki użytkowników. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Administratora.
 2. Administratorem jest Pos Poland Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 56/02 , 30-128 Kraków, NIP: 6772406662, REGON: 365115200, KRS: 0000631380, o kapitale zakładowym 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Poster oznacza aplikację do zarządzania i obsługi w kawiarni, sklepie, restauracji, etc.
 4. Przed skorzystaniem z usługi Poster należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.joinposter.com i zaakceptować go. Korzystający z usługi Poster zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
 5. Korzystając z usługi Poster Usługobiorca musi korzystać z urządzenia (np. tablet, komputera, itp.), które spełnia określone wymagania techniczne. Minimalne wymagania techniczne zostały podane w części III Regulaminu.
 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin na stronie internetowej www.joinposter.com. Usługobiorca przed skorzystaniem z usługi ma możliwość nieodpłatnego pobrania Regulaminu ze strony Usługodawcy www.joinposter.com.
 7. Usługi są świadczone przez Usługodawcę na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu, przy czym Usługodawca nie odpowiada za zgodność Aplikacji z przepisami prawa, którymi podlega działalność Usługobiorcy.

II. DEFINICJE

 1. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca - Pos Poland Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 56/02, 30-128 Kraków, NIP: 6772406662, REGON: 365115200, KRS: 0000631380, o kapitale zakładowym 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Usługa – aplikacja Poster dostarczana przez Usługodawcę Usługobiorcom.
 4. Administrator – Usługodawca
 5. Administrator- Partner
 6. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę, który ma zamiar skorzystać z usługi świadczonej przez Usługodawcę a do skorzystania z której wymagana jest rejestracja.
 7. Konto – dostępne dla Usługobiorcy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Usługodawca i Usługobiorca.
 10. Cookies – tzw. ciasteczka, małe pliki, które nie są szkodliwe dla Usługobiorcy, jego komputera oraz danych. Stanowią element techniczny, który przechowuje identyfikator sesji zalogowanych Usługobiorcy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe, jeżeli Usługobiorca posiada:
  • a) urządzenie (np. tablet, komputer) z dostępem do Internetu i urządzenie spełnia następujące minimalne wymagania:
   • — iPad 4 lub iPad mini 2
   • — iOS 10+
   • — 2Gb RAM, 7” (1024×600)
   • — Android 5
   • — 4Gb RAM, 1.8 GHz CPU
   • — Windows 8.1+
   • — Router ze stałym IP
  • b) włączoną obsługę plików cookies

IV. REJESTRACJA

 1. Usługobiorca zakładając konto w Usłudze nie ponosi żadnej opłaty. Procedura rejestracyjna jest bezpłatna.
 2. Usługobiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą i jest należycie reprezentowany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zakłada konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać wszystkie dane wymienione w formularzu rejestracyjnym.
 4. Podane przez Usługobiorcę dane muszą być aktualne i prawdziwe, jak również że nie naruszy praw osób trzecich podczas procesu rejestracji.
 5. Tylko podanie aktualnych i prawdziwych danych umożliwia założenie konta i korzystanie z Usługi.
 6. Naruszenie praw osób trzecich następuje przykładowo wówczas, gdy informacje osobowe lub inne dane osób trzecich są wykorzystywane bez ich zgody, np. nazwisko lub adres mailowy osoby trzeciej. Nie weryfikujemy prawdziwości podanych przez Usługobiorcę danych osobowych.
 7. Po założeniu konta zgodnie z procedurą rejestracyjną Usługobiorca musi je aktywować.
 8. Nie wolno rejestrować się wielokrotnie.
 9. Jeśli dane podane przez Usługobiorcę ulegną zmianie po pierwotnej rejestracji, Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie skorygować lub zaktualizować odpowiednie informacje w profilu Usługobiorcy.
 10. Usługodawca umożliwia przypomnienie Usługobiorcy danych do zalogowania. W tym celu Usługobiorca powinien wejść w zakładkę „Zaloguj się”, kliknąć „Zapomniałeś hasła?” i wypełnić wymagane pola.
 11. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny i wysyłając go do Usługodawcy oświadcza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich.

V. KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza założy dla Usługobiorcy Konto, które będzie zawierało dane podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma możliwość aktualizacji oraz zmiany podanych danych.
 2. Nazwa Konta jest dowolnie obrana przez Usługobiorcę i nie może naruszać praw osób trzecich. Nazwa Konta nie może być obraźliwa ani nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Konta bądź jego nazwy do Usługodawcy, Usługodawca w ciągu 24 godzin poinformuje Usługobiorcę o treści roszczenia.
 3. Usługodawca odmówi założenia Konta dla Usługobiorcy jeżeli Konto o podanej nazwie istnieje już i nie jest możliwym stworzenie drugiego Konta, które nie wprowadzałoby w błąd, co do osoby Usługobiorcy. Usługodawca odmówi założenia Konta jeżeli jest ono niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, bądź narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługodawca o odmowie utworzenia Konta poinformuje Usługobiorcę w ciągu 24 godzin podając przyczynę odmowy. Usługobiorca ma możliwość usunięcia naruszeń wymienionych w pkt. 3, w takim przypadku po otrzymaniu informacji od Usługobiorcy o usunięciu naruszeń Usługodawca założy Konto.
 5. Tylko Usługobiorca posiadający Konto może z niego korzystać. Jeżeli udostępni dane umożliwiające zalogowanie się do Konta osobom trzecim, to odpowiada za ich działanie i zaniechanie.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z jej modyfikacją, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy;
  • b) wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi,
  • c) zaprzestania świadczenia Usługi i skasowania konta Usługobiorcy w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usługi jest niemożliwe z winy Usługobiorcy.
 3. Usługodawca w ramach bezpłatnego dostępu do Usługi o której mowa w pkt. VII ust. 1 Regulaminu zapewni Usługobiorcy bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z Usługi.
 4. W przypadku, gdyby bezpłatne szkolenie o którym mowa w pkt. VI ust. 3 Regulaminu okaże się niewystarczające, to Usługodawca na życzenie Usługobiorcy przygotuje dla niego płatne dedykowane szkolenie dotyczące korzystania z Usługi, przy czym jego zakres oraz cena zostaną uprzednio ustalone przez Usługobiorcę i Usługodawcę.
 5. Usługodawca na życzenie Usługobiorcy spersonalizuje Usługę zgodnie z jego wymaganiami. Personalizacja Usługi nie wchodzi w zakres abonamentów, o których mowa w cenniku i jest każdorazowo uprzednio wyceniana i realizowana na podstawie odrębnej umowy.
 6. Przez cały okres świadczenia Usługi Usługodawca oferuje nieodpłatną pomoc techniczną. W celu skorzystania z niej Usługobiorcy powinni kontaktować się z Usługodawcą pod numerem tel. +48 732 080 686 albo mailowo pod adresem poland@joinposter.com. Administrator pomaga Usługobiorcom rozwiązywać zgłaszane problemy techniczne według kolejności ich wpływu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
 8. Usługobiorca ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia wszelkich awarii Usługi, które uniemożliwią bądź utrudniają prawidłowe korzystanie z niej. Usługodawca po otrzymaniu informacji od Usługobiorcy o awarii powinien niezwłocznie usunąć wszelkie usterki. Jednakże w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Usługodawca określi termin w którym usunie awarię, termin nie będzie przekraczał 14 dni roboczych.
 9. Obowiązkiem Usługobiorcy jest informowanie Usługodawcy o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Usługi, które zauważy podczas korzystania z niej.
 10. Usługobiorca nie może podejmować działań, które mogłyby utrudnić bądź wstrzymać działanie Usługi.
 11. Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązani są przestrzegać ochrony praw autorskich zgodnie z treścią przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
 12. Usługa oraz wszystkie treści lub materiały zawarte w Usłudze i dostarczane przez Usługodawcę, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy, (dalej „Zawartość”) są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez Usługodawcę za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.
 13. Korzystanie przez użytkowników z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Usługodawca udziela Usługobiorcy ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi i Zawartości w tym narzędzi przez okres trwania niniejszej Umowy, na terytorium Polski i na następujących polach eksploatacji: uruchamianie i korzystanie z Usługi, przechowywanie i przetwarzanie danych Usługobiorcy w zakresie i na zasadach określonych w Usłudze. Licencjobiorca nie ma prawa udzielania sublicencji.
 14. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia (dalej „Znaki”) umieszczone w Usłudze są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Usługi przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Usłudze. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Usługodawcę lub inne uprawnione podmioty.
 15. W celu uchylenia wątpliwości, Usługodawca potwierdza, że Usługodawca nie nabywa praw własności do danych przekazywanych przez Usługobiorcę do Usługi i przechowywanych w Usłudze, w szczególności na Koncie Usługobiorcy.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca korzysta z Usługi bezpłatnie przez okres pierwszych 15 (piętnaście) dni liczonych od założenia Konta. Na 7 (siedem) dni przed upływem bezpłatnego okresu otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres e-mail informację o możliwości dalszego odpłatnego korzystania z Usługi zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.joinposter.com oraz Regulaminem.
 2. Cennik zawiera szczegółowe zestawienie oferowanych abonamentów oraz ich cenę. Usługę można wykupić na okresy miesięczne, albo na okres 1 (jednego) roku. Płatność za Usługę bez względu na wybór czasu jej trwania – miesięczna czy roczna – następuje z góry za wybrany okres korzystania. W przypadku rezygnacji z Usługi po jej opłaceniu, uiszczona i należna Usługodawcy kwota nie jest zwracana. Ceny wskazane w cenniku są cenami netto.
 3. Faktura vat zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zakładaniu Konta. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury vat drogą elektroniczną bez podpisu Usługodawcy.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiści całości opłaty za Usługę w terminie, Usługodawca wstrzymuje świadczenie Usługi. Jeżeli Usługobiorca nie uiści całości opłaty za Usługę w terminie 7 dni od dnia wstrzymania świadczenia Usługi, umowa o świadczenie Usługi wygasa, 
a Usługodawca usunie Konto i znajdujące się w nim dane.

VIII. REKLAMACJE

 1. Każdy Usługobiorca może złożyć reklamację w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Dokonując zgłoszenie reklamacyjnego Usługobiorca jest zobowiązany podać co najmniej:
  • a) swoje dane umożliwiające zidentyfikowanie jego Konta;
  • b) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację po jej rozpatrzeniu (jeżeli jest inny niż adres e-mail podany przy rejestracji);
  • c) zakres reklamacji, Usługobiorca powinien wskazać przedmiot reklamacji, tak aby jej rozpatrzenie było możliwe. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z pytaniami, które będą miały na celu doprecyzowanie treści reklamacji;
  • d) podpis.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poland@joinposter.com, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja”.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy jej rozpatrzenie wymaga wiadomości specjalnych albo napotyka przeszkody niezależne od Usługodawcy. W każdym przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji podając mu przyczyny wydłużenia czasu jej rozpatrzenia.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Usługobiorcy jest Pos Poland Sp. z o. o. z/s w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 56/02, 30-128 Kraków, NIP: 6772406662, REGON: 365115200, KRS: 0000631380, o kapitale zakładowym 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Dane osobowe Usługobiorcy podane za pośrednictwem Usługi będą przez nas przetwarzane:
  • a) w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. zbierania danych przekazywanych w formularzu rejestracyjnym oraz przekazywania informacji i komunikowania się w związku z rejestracją w Usłudze (w szczególności przesyłania emaili w ramach procesu rejestracji lub w związku z przekazanymi nam Państwa pytaniami), jak również w celu administrowania Usługą - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”);
  • b) dla celów technicznych związanych z obsługą Usługi, w celach statystycznych i badania rynku, oraz dla celów marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę jest obsługa techniczna Usługi, w tym zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, usuwanie błędów oraz rozwijanie Usługi. Dodatkowo, takim celem są badania statystyczne związane z aktywnością na Usłudze, pytaniami zadawanymi za pośrednictwem Usługi lub informacjami pobieranymi z lub w związku z rejestracją w Usłudze, jak również badania rynku. Prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni produktów i usług Usługodawcy.
 4. Dane Usługobiorcy przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: moment usunięcia konta w Usłudze albo okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową.
 5. W przypadku danych przetwarzanych w uzasadnionym prawnie interesie Usługodawcy będą one przetwarzane do chwili wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że wykażemy istnienie po naszej stronie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Usługobiorcy, praw i wolności; powyższe nie dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.
 6. Na zasadach i w zakresie określonym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Usługobiorcy prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dodatkowo, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane Usługobiorcy mogą być przekazywane do podwykonawców Usługodawcy lub innych podmiotów, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych (np. firmom IT, podmiotom zapewniającym hosting lub wsparcie dla oprogramowania), licencjodawcy Usługi i podmiotom z nim powiązanym, firmom księgowym, prawnikom i innym doradcom, organom publicznym i sądom.
 9. Dane Usługobiorcy mogą być przekazywane do państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych osobowych, m.in. do USA, Ukrainy. W takim przypadku Usługodawca wdroży odpowiednie instrumenty zapewniające należyty poziom ochrony takich danych, w szczególności zastosuje standardowe klauzule umowne przyjęte decyzją Komisji Europejskiej. Kopie takich instrumentów będą dostępne dla Usługodawcy.
 10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej korzystania z Usługi.
 11. Dane Usługobiorcy będą wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji dotyczących Państwa, w tym profilowaniu w celu prowadzenia statystki korzystania z Usługi. Profilowanie będzie polegało na analizie aktywności Usługobiorcy w Usłudze i dostosowywania dostępnych funkcji do aktywności Usługobiorcy w celu jak najlepszego dostosowania do jego potrzeb.
 12. Jeżeli Usługobiorca przekazuje do Usługi dane osobowe osób trzecich (np. dostawców lub klientów), Usługobiorca potwierdza, że jest administratorem takich danych i przetwarza je zgodnie z przepisami, w tym RODO. Przekazując dane do Usługi, Usługobiorca powierza Usługodawcy powierzenie przetwarzania danych osobowych takich osób, na zasadach określonych w Załączniku A do niniejszego Regulaminu.

X. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest zawierana na okres próbny, a następnie na okresy roczne, zgodnie z pkt. VII.1 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę na Usługi:
  • (i) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę;
  • (ii) w terminach i na zasadach przewidzianych w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca może również wypowiedzieć Usługi bez wskazywania powodu za 30 dniowym wypowiedzeniem.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę na Usługi w przypadkach wskazanych w Załączniku A.
 5. W przypadku wypowiedzenia Usług na podstawie ust. 2 powyżej, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku wypowiedzenia Usług na podstawie ust. 3 lub 4, Usługobiorca otrzyma zwrot wynagrodzenia za niewykorzystane Usługi.
 6. W przypadku wypowiedzenia Usług lub wygaśnięcia umowy na Usługi, Usługodawca skasuje Konto Usługobiorcy oraz wszystkie dane znajdujące się na tym Koncie w terminie najpóźniej 3 lat. Jeżeli Usługobiorca chce zachować dane przetwarzane w Usłudze powinien skopiować swoje dane przed wygaśnięciem umowy na Usługi.

XI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniona przez Administratora. Zmiany będą publikowane na stronie Usługi w postaci ujednoliconego tekstu. O zmianie regulaminu Usługobiorca będzie poinformowany na stronie www.joinposter.com, a także otrzyma wiadomość drogą e-mail z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o mającej wejść w życie zmianie Regulaminu, bądź po zapoznaniu się z informacją o zmianie Regulaminu, która została zamieszczona na ww. stronie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią mających wejść w życie zmian. Upływ wskazanego w ust. 1 terminu i korzystanie z Usługi oznacza bezwarunkową akceptację zmian.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie będzie akceptował mających wejść w życie zmian w Regulaminie powinien powstrzymać się od logowania i powiadomić o tym niezwłocznie Administratora wysyłając e-mail na adres poland@joinposter.com wpisując w tytule wiadomości „rezygnacja”.
 4. Oświadczenie Usługobiorcy o którym mowa w ust. 3 powinno dojść do Administratora najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie nie dotrze we wskazanym wyżej terminie, oznacza to, że Usługobiorca zaakceptował treść zmienionego Regulaminu.
 5. Niezaakceptowanie zmienionego Regulaminu pociąga za sobą usunięcie Konta Usługobiorcy.
 6. Po usunięciu Konta Usługobiorca może ponownie założyć nowe Konto postępując zgodnie procedurą rejestracyjną.
 7. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.joinposter.com.

Załącznik A: Umowa o powierzenie przetwarzania danych

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • 1.1. Usługobiorca (dalej „Administrator”) powierza Usługodawcy („Podmiot Przetwarzający”), jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę do Usług, a Usługodawca zobowiązuje się je przetwarzać zgodnie z Regulaminem i przepisami o ochronie danych osobowych w celu wykonania Usług, w tym wsparcia technicznego.
  • 1.2. Przedmiot i charakter przetwarzania określa Regulamin.
  • 1.3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do:
   • (i) zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z instrukcjami Administratora tj. poleceniami wydawanymi w ramach opcji dostępnych w Usługach oraz aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
   • (ii) Podmiot Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli w jego opinii polecenie Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • 1.4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w Usłudze oraz zachować je w poufności. Przy ocenie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych Podmiot Przetwarzający musi wziąć pod uwagę wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym wszelkie niezbędne dodatkowe środki mające na celu zapewnienie, aby dane osobowe nie uległy przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, naruszeniu, utracie, nie zostały ujawnione osobom trzecim lub nie były wykorzystywane lub przetwarzane w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych. W tym celu Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, między innymi:
   • (i) zapewnić, aby dostęp do danych osobowych mieli tylko pracownicy, którzy będą ich potrzebować w celu wykonywania swojej pracy, którzy posiadają upoważnienia udzielone przez Podmiot Przetwarzający lub inne osoby upoważnione przez Podmiot Przetwarzający;
   • (ii) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały ustawowemu obowiązkowi w zakresie zachowania tajemnicy,
   • (iii) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przechodziły odpowiednie szkolenia, otrzymywały odpowiednie instrukcje i wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych; Podmiot Przetwarzający musi zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zaznajomione z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa danych,
   • (iv) wprowadzić adekwatne procedury uwierzytelniania w systemach IT oraz posiadać odpowiednie oprogramowanie chroniące dane w takich systemach lub na nośnikach,
   • (v) zapewnić, aby budynki i instalacje wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a wykorzystywany sprzęt i oprogramowanie było regularnie monitorowane i aktualizowane,
   • (vi) wdrożyć instrumenty wskazane w art. 32 RODO, w tym odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych osobowych adekwatny do ryzyka.
  • 1.5. Podmiot Przetwarzający dołoży starań aby niezwłocznie powiadomić Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych lub o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych lub innych nieprawidłowościach, jakie wystąpiły w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w zapewnieniu przestrzegania przez niego obowiązków w zakresie:
   • (i) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, oraz
   • (ii) zgłaszania właściwemu organowi nadzorczemu wszelkich przypadków naruszenia ochrony danych osobowych, oraz
   • (iii) zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o takich naruszeniach,
   zgodnie z art. 33 oraz art. 34 RODO.
  • 1.6. Jeśli Podmiot Przetwarzający otrzyma wniosek o dostęp do danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą lub jakikolwiek inny wniosek mający na celu skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą lub żądanie organu nadzorczego dotyczące powierzonych danych osobowych lub niniejszej Umowy, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie prześle taki wniosek lub żądanie do Administratora oraz będzie postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Administratora. Podmiot Przetwarzający nie może udzielać odpowiedzi na jakiekolwiek żądania osób, których dane dotyczą ani poprawiać, zmieniać lub usuwać danych osobowych osób, których dane dotyczą, ani odpowiadać na żądania organu nadzorczego dotyczące danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Administratora - bez zgody Administratora.
  • 1.7. Podmiot Przetwarzający będzie wspierać Administratora w wykonywaniu przez niego jego obowiązków zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych.
  • 1.8 Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych
   Usługobiorca wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Usługodawcę. W takim przypadku, Usługodawca musi zapewnić, aby taki dalszy przetwarzający zawarł z nim umowę o przetwarzaniu danych, w której dalszy przetwarzający zobowiąże się wobec Klienta do przestrzegania warunków przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Usługodawca publikuje dalszych przetwarzających w regulaminie strony internetowej. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianach dalszych przetwarzających z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli Usługobiorca nie akceptuje nowego dalszego przetwarzającego, może wypowiedzieć Usługi za 30 dniowym wypowiedzeniem. W takim przypadku, Usługobiorca otrzyma zwrot wynagrodzenia za niewykorzystane Usługi.
   Usługodawca zobowiąże dalszego przetwarzającego do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom przepisów o ochronie danych osobowych.
  • 1.9. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
  • 1.10 Audyt
   Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przeprowadzenia audytu Usług w jego imieniu i na jego koszt. W przypadku wystąpienia z takim wnioskiem, Usługodawca przekaże Usługobiorcy informację o kosztach i zakresie audytu oraz rozpocznie audyt dopiero po ich akceptacji przez Usługobiorcę. Usługodawca przekaże Usługobiorcy raport z wykonanego na tej podstawie audytu.

Treść regulaminu ktory obowiązywał do 23/09/2018


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?