Jak zmienić koszt składników i produktów?

Jak zmienić koszt składników i produktów?

Podczas edycji artykułów lub receptur nie można zmienić ich kosztu.


Poster automatycznie oblicza koszt na podstawie dostaw i pozostałości na magazynie.

Aby skorygować nieprawidłowy koszt jedzenia, edytuj dostawy, które wchodzą w otwarty okres inwentaryzacji. Koszt jedzenia będzie się zmieniał z każdą kolejną dostawą według średniej ważonej metody.


☝️ Koszt składników i towarów jest uśredniany w okresie między przeprowadzeniem ostatniej pełnej inwentaryzacji do następnej pełnej inwentaryzacji. Jeśli w inwentaryzacji podasz faktycznie saldo, to koszt składników i towarów zostanie uśredniony z następującymi dostawami w nowym okresie.


💡 Aby koszt nie uśredniał się, przeprowadź inwentaryzację w Poster. W tym celu w kolumnie Stan rzeczywisty wpisać „0” i zrobić dostawę na żądane składniki c aktualne wartości.

💡 Koszt wykonanych potraw i półproduktów będzie przeliczać się metodą średnio ważoną kosztów przy produkcji nowych partii.

Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?