Jak pracować z magazynem

Jak pracować z magazynem

Magazynie będziesz dodawać dostawy, monitorować zapasy, spisywać składniki i robić inwentaryzacje.

💡 Przed tym, jak dodać dostawę, stwórz składniki i artykuły, które będą przechowywać się na magazynie.

Dokonaj dostawy produktów

Dostawy — to są przyjęcia zewnętrzne. Dodawaj dostawy na magazyn, aby ewidencjonować zapasy produktów i ich koszt.

Aby dodać dostawę na magazyn:

 1. Otwórz zakładkę Magazyn → Dostawy w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

 3. Wybierz datę i czas dostawy

 4. Wybierz dostawcę lub stwórz nowego, jeśli go nie ma na liście.

 5. Wybierz magazyn, w którym będą przechowywać się produkty.

 6. W polu Opłata naciśnij + Dodaj opłatę i wybierz Rachunek, z którego pobierze się opłata za dostawę.
 7. Wybierz artykuły i składniki, wpisz ilośćcenę za jednostkę oraz wybierz podatek.

 8. Naciśnij Zapisz.

💡 Jeżeli chcesz zapłacić za dostawę później, umów się z dostawcami na termin płatności.

💡 Aby szybko dodać dostawę na magazyn, korzystaj z importu dostaw.

Aby dodać na magazyn dostawę w opakowaniach lub w zgrzewkach, wykorzystaj opakowania.

Dodaj magazyn

Dodaj magazyny, aby robić dostawy się, monitorować zapasy, odpisywać składniki i przeprowadzać inwentaryzację.

Aby dodać magazyn, w którym przechowywane są produkty w Twojej firmie:

 1. Kliknij  Magazyn → Magazyny w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wpisz nazwę i adres magazynu.
 4. Wybierz lokal, aby powiązać magazyn z jednym lub więcej lokali.
 5. Kliknij Zapisz.

💡 Przywiąż nowy magazyn do lokalu, aby składniki i towary były automatycznie pobierane przy sprzedaży na terminalu.

Jeśli te same składniki są przechowywane w różnych magazynach zakładu, skonfiguruj Zasady zejście ze stanu magazynowego, aby określić, skąd będą pobierane produkty. Na przykład, cytryny lub mleko.

Wykonaj przesunięcie międzymagazynowe

Jeżeli masz kilka magazynów, przenieś między nimi składniki, towary i wyprodukowane potrawy.

Aby przenieść między magazynami:

 1. Kliknij Magazyn → Przesunięcie międzymagazynowe w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij  Dodaj.
 3. Określ datę i godzinę przeniesienia towarów.
 4. Wybierz, z którego i do którego magazynu chcesz przenieść produkty.
 5. Wybierz produkty i określ ich ilość.
 6. Kliknij Zapisz.

💡 Aby przenieść towary z datą wsteczną, określ datę i godzinę, które wchodzą w okres inwentaryzacji. 

Dokonaj ręcznego spisania na straty towarów z magazynu

☝️Automatyczne spisanie składników z magazynu odbywa się w momencie sprzedaży. Jeśli produkty w magazynie nie mają daty ważności lub muszą zostać spisane na straty z innych powodów, wtedy należy dokonać ręcznego spisania na straty.

Aby dokonać ręcznego spisania towarów z magazynu:

 1. Kliknij Magazyn → Spisanie na straty w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Określ datę i godzinę odpisu.
 4. Wybierz magazyn, w którym są przechowywane towary.
 5. Wybierz przyczynę ręcznego spisania lub Dodaj nowy, jeżeli nie ma jego na liście.
 6. Napisz komentarz, aby wyszczególnić przyczynę spisania. Na przykład, powodem jest opracowanie receptury, a komentarzem jest stworzenie letniego menu.
 7. Wybierz produkt lub składnik, podaj ilość i napisz dodatkowe szczegóły.
 8. Kliknij Zapisz.

☝️ Aby dokonać spisanie towarów z magazynu z datą wsteczną, określ datę i godzinę, które wchodzą w okres inwentaryzacji. Czyli z datą późniejszą niż ostatnia inwentaryzacja.

Zobacz raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Aby kontrolować spisanie towarów i składników z magazynu, przejrzyj raport dotyczący ruchu za wybrany okres. Jest to tabela z wpływami, kosztami i uśrednionymi kosztami produktów.

Aby zobaczyć raport ruchu magazynowego:

 1. Kliknij Magazyn → Raport ruchu magazynowego w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
 3. Wybierz magazyn z listy rozwijanej, aby zobaczyć ruch towarów w kuchni lub barze i sprawdzić sobie wartość zapasów na wybranym magazynie..
 4. Wybierz typ z listy rozwijanej: składniki, produkty, receptury lub półprodukty.
 5. Wybierz kategorię składników, produktów, receptur lub półproduktów. Na przykład, Typ zapasów — „składniki”, a kategoria — „owoce morza”.
 6. Naciśnij + Filtr, żeby zobaczyć informację dla konkretnych produktów na magazynie.
 7. Naciśnij w prawym górnym rogu , żeby wybrać kolumny do ukrycia albo do wyświetlenia w raporcie.
 8. Naciśnij na nazwę kolumny, w której chcesz odfiltrować dane.
 9. Sprawdź początkową i końcową wartość produktów za wybrany okres.
 10. W kolumnie Przyjęcia kliknij ▼ obok jednostki miary towaru, aby zobaczyć na ilość dostaw, produkcje lub przeniesienie towarów.
 11. W kolumnie Wypłata Kliknij▼, aby zobaczyć ilość i kwoty sprzedaży, zużycia odnotowane ręcznie, inwentaryzacje i td.

💡 Koszt składników i towarów jest obliczany na podstawie dostaw według metody średniego ważonego kosztu.

☝️ Informacje są wyświetlane w dniu kalendarzowym, a nie w przypadku zmiany kasowej.

Jeżeli produkty na magazynie nie mają daty ważności lub z innych powodów podlegają spisaniu, należy dokonać ręcznego spisania towarów.

Przeprowadź inwentaryzację

Inwentaryzacja jest to sprawdzenie zapasów towarów na magazynie w wybranym okresie. Poster porównuje planowane i rzeczywiste salda na magazynie, aby pokazać wynik inwentaryzacji-różnicę między saldami w ilości i pieniądzach.

Aby przeprowadzić inwentaryzację:

 1. Kliknij  Magazyn → Inwentaryzacja w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wybierz magazyn, w którym chcesz dokonać inwentaryzacji.
 4. Wybierz Zakres czasu dla inwentaryzacji:
 • Wstecz, z mocą wsteczną i określ datę i godzinę; 
 • Obecna, jeśli chcesz policzysz zapasy teraz.

      5. Wybierz typ inwentaryzacji:
— Pełny,  jeśli chcesz sprawdzić wszystkie zapasy produktów w magazynie; 

— Częściowy, aby policzyć zapasy poszczególnych produktów lub kategorii. Znajdź je za pomocą szybkiego wyszukiwania i zaznacz pole wyboru.

       6. Kliknij Zapisz.

       7. Wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste. Napisz liczbę towarów i składników na magazynie, aby Poster automatycznie liczył różnicę. 

☝️ W kolumnie Saldo początkowe są wyświetlane saldo z poprzedniej inwentaryzacji, w związku z czym wpływy i wydatki są podane w okresie od ostatniej inwentaryzacji dla każdego z produktów.

      8. Kliknij wykonaj inwentaryzację.

Zapasy towarów i składników zmienią się na te, które podałeś.

☝️ Przeprowadzonej inwentaryzacji nie można będzie edytować, podobnie jak dostawy, spisanie towarów i przeniesienia z poprzedniego okresu inwentaryzacji. Napisz do nas na czacie lub na mail — poland@joinposter.com,  jeśli chcesz usunąć ostatnią przeprowadzoną inwentaryzację.


Czytaj więcej: